ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ

1.Στο ποσό του ναύλου, το οποίο καταβάλλεται προ της πτήσης, με τραπεζική κατάθεση ή χρέωση πιστωτικής κάρτας, επί τόπου ή εκ του μακρόθεν, με προϋπόθεση την υπογραφή της εξουσιοδότησης χρέωσης, περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους χρεώσεις, όπως ενδεικτικά έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του ελικοπτέρου, αποζημίωση του πληρώματος, ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης τρίτου για σωματική βλάβη και περιστασιακή ζημία σε επιβάτες και αποσκευές, στα πλαίσια των διεθνών συμβάσεων, τέλη προσγείωσης και μεταφοράς σε υπόστεγο, ρυμούλκησης και κάθε άλλης εξυπηρέτησης, που αφορά στο ελικόπτερο/αεροπλάνο, τέλη εξυπηρέτησης επιβατών και αποσκευών. Δεν περιλαμβάνονται άλλα έξοδα επιβαρύνσεις πέρα από αυτά που αναφέρονται ανωτέρω. Επίσης, ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει πάντα το Ναυλωτή. Ο εκναυλωτής διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής ή της οριστικής απόρριψης της πτήσης όταν αυτή δεν έχει εξοφληθεί ολοσχερώς.

2.Σε περίπτωση που ο Ναυλωτής γνωστοποιήσει στον Εκναυλωτή την ακύρωση της συμφωνηθείσας πτήσης εντός του χρόνου διαστήματος τεσσάρων (4) ωρών πριν από την πραγματοποίησή της, τότε ο Εκναυλωτής δικαιούται να χρεώσει και να κρατήσει το 80% του συνολικού ποσού του Ναύλου. Σε περίπτωση που η εν λόγω γνωστοποίηση γίνει πριν από τον παραπάνω χρόνο των 4 ωρών τότε ο Εκναυλωτής υποχρεούται να επιστρέψει όλο το ποσό που έχει εισπράξει. Τέλος σε περίπτωση που η εν λόγω γνωστοποίηση γίνει εντός χρονικού διαστήματος μίας ( 1 ) ώρας πριν από την πραγματοποίησή της, τότε ο Εκναυλωτής δικαιούται να χρεώσει και να εισπράξει η να κρατήσει το σύνολο του Ναύλου.

3.Σε περίπτωση που η συμφωνηθείσα πτήση καθυστερήσει στο σημείο εκκίνησης ή σε άλλο σημείο της διαδρομής με υπαιτιότητα ή παράλειψη του Ναυλωτή έχει το δικαίωμα ο Εκναυλωτής κατά την κρίση του να ακυρώσει την πτήση ή να αναπροσαρμόσει αναλόγως τον Ναύλο.

4.Ο ναύλος λήγει με την άφιξη των επιβατών στον προσυμφωνημένο προορισμό. Καμία άλλη υποχρέωση δεν έχει ο εκναυλωτής στον Ναυλωτή μετά την άφιξη των επιβατών στον προορισμό τους, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εκ των προτέρων.

5.Ο Εκναυλωτής διατηρεί το δικαίωμα αναβάθμισης του αεροσκάφους με μεγαλύτερο χωρίς καμία χρέωση του ναυλωτή. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ο Εκναυλωτής υποβαθμίσει το σκάφος με μικρότερο, τότε οφείλει να επιστρέψει την διαφορά του ναύλου στον Ναυλωτή.

6.Σε περίπτωση που, λόγω μηχανικών προβλημάτων ή βλάβης του ελικοπτέρου δε μπορεί να επαναποκατασταθεί η πλοϊμότητα του και το ελικόπτερο/ αεροπλάνο δε μπορεί να αναχωρήσει στη συμφωνηθείσα ώρα, ή /και εντός λογικών χρονικών ορίων από αυτή, ή να συνεχίσει τη διαδρομή του, ο Εκναυλωτής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να θέσει στη διάθεση του Ναυλωτή άλλο ελικόπτερο/Αεροπλάνο του ιδίου κατά προτίμηση τύπου, οπότε και ο τελευταίος θα οφείλει ολόκληρο το συμφωνημένο ναύλο, άλλως διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμφωνηθείσα πτήση, οπότε και υποχρεούται σε επιστροφή της ληφθείσας προκαταβολής ή αναλόγως ναύλου αντίστοιχα με την πτήση που δεν πραγματοποιήθηκε.

7.Ο Εκναυλωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το σχέδιο πτήσης, να μειώσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα του ελικοπτέρου/αεροπλάνου, το μέγιστο βάρος του συνολικού φορτίου μόνον εάν αυτή η τροποποίηση καθίσταται απολύτως απαραίτητη για λόγους πέραν του ελέγχου του Εκναυλωτή.

8.Ο ναυλωτής δεν μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του από την παρούσα σύμβαση σε τρίτο μέρος, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Εκναυλωτή.

9.Ο Ναυλωτής δικαιούται να χρησιμοποιήσει όλο το διαθέσιμο χώρο στο ελικόπτερο/αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της ως άνω συμφωνημένης πτήσης, σύμφωνα όμως με τον αριθμό των ναυλωμένων θέσεων και τον αντίστοιχο σ’ αυτές κενό χώρο. Χώρος που δεν χρησιμοποιείται από το Ναυλωτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Εκναυλωτή, για τη μεταφορά προσωπικού του ή τυχόν φορτίου του. Ο Εκναυλωτής δικαιούται να ναυλώσει σε άλλο ναυλωτή χωρητικότητα του ελικοπτέρου μη ναυλωθείσα στα πλαίσια του παρόντος.

10.Ο Εκναυλωτής είναι υπεύθυνος για την πληρότητα και την έγκαιρη κατάθεση στις αρχές όλων των εγγράφων, που αφορούν στην εκτέλεση της πτήσης. Ο Ναυλωτής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την εκτέλεση της πτήσης να παραδώσει στον Εκναυλωτή όλα τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με τους επιβάτες, τις αποσκευές και το φορτίο.

11.Ουδεμία αλλαγή του σχεδίου πτήσης ή του δρομολογίου, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με την παρούσα, μπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεση του Εκναυλωτή. Εάν ο Εκναυλωτής συμφωνήσει στην ως άνω τροποποίηση τότε ο Ναυλωτής υποχρεούται να καταβάλλει στον Εκναυλωτή οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα, με τα οποία τυχόν επιβαρυνθεί ο Εκναυλωτής από την αλλαγή αυτή, π.χ. καύσιμα.

12.Ο Εκναυλωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία του Ναυλωτή, που οφείλεται σε ακύρωση πτήσης ή καθυστέρησή της, η οποία οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.

13.Ο Ναυλωτής συμφωνεί ότι ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου θα έχει πλήρη εξουσία, σχετικά με όλες τις αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την ασφάλεια του ελικοπτέρου, των επιβατών του, του πληρώματος και του φορτίου. Ειδικότερα, θα έχει απόλυτη διακριτική ευχέρεια και εξουσία λήψης αποφάσεων, σχετικά με τους επιβάτες, τη φόρτωση. Την κατανομή του φορτίου, την αποθήκευση και την εκφόρτωση των επιβατών και του φορτίου. Θα έχει, επίσης, τελική εξουσία λήψης αποφάσεων, σχετικά με τον καιρό και πώς θα πρέπει να διενεργεί η πτήση, εάν το συμφωνημένο δρομολόγιο μπορεί να ακολουθηθεί και που θα πραγματοποιηθεί η τελική ή ενδιάμεση προσγείωση.

14. Ο Ναυλωτής συμφωνεί ότι ο κυβερνήτης διατηρεί το δικαίωμα αρνηθεί την επιβίβαση ή και ακόμα αναστολή εκτέλεσης της πτήσης σε επιβάτη που δεν φέρει στοιχεία ταυτοποίησης και/ή δεν δέχεται να του γίνει σωματικός έλεγχος ή έλεγχος των αποσκευών.

15.Ο Ναυλωτής συμφωνεί ότι ο κυβερνήτης διατηρεί το δικαίωμα αρνηθεί την φόρτωση ή και ακόμα αναστολή εκτέλεσης της πτήσης όταν ο επιβάτης μεταφέρει αποσκευές , που είτε λόγω όγκου, είτε λόγω βάρους, είναι δυνατόν να καταστήσουν την πτήση ανασφαλή.

16.Ο Ναυλωτής αναγνωρίζει ότι ο Εκναυλωτής λειτουργεί σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα, καθώς και την Άδεια Εμπορικής Εκμετάλλευσης που του έχουν χορηγηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ότι η διακίνηση επιβατών και αποσκευών γίνονται στα πλαίσια αυτών και των σχετικών εφαρμοσμένων κανονισμών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

17.Επίσης, η ευθύνη του Εκναυλωτή, σχετικά με την επέλευση θανάτου, σωματικής βλάβης ή καθυστέρησης σε επιβάτες, ζημίας ή απώλειας ή καθυστέρησης, σχετικά με τις αποσκευές τους, υπόκειται και περιορίζεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.

18.Ο Ναυλωτής υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις των νόμων και σχετικών κανονισμών των αρμοδίων αρχών, που ρυθμίζουν την αεροπορική μεταφορά, να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και να εξασφαλίζει τις απαραίτητες άδειες για τη μεταφορά επιβατών και φορτίου, όπου αυτές απαιτούνται.

19.Οποιαδήποτε και όλες οι υποχρεώσεις των μερών που συμφωνούνται με την παρούσα σύμβαση αναζητούνται στην εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, στον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου και στους σχετικούς κανονισμούς, που έχουν εφαρμογή στην εν λόγω ναύλωση και μεταφορά.

20.Σε περίπτωση αναίτιας παράβασης των όρων του παρόντος από κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Παρέχεται στο άλλο το δικαίωμα της άμεσης καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς να αποκλείεται αξίωση για αποζημίωση.